Algemene voorwaarden van toepassing op Events/Activiteiten

 

(Algemene voorwaarden van toepassing op Events/Activiteiten laatst bijgewerkt op 04/07/2018)

 

 

Preambule

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gratis en betaalde Events, ook wel Activiteiten genoemd, georganiseerd door Meetic SAS(hierna "Lexa") en beschikbaar op de Websites voor iedereen die Lid of Abonnee is.

 

Door zich te registreren en deel te nemen aan Events of Activiteiten, gaat de Deelnemer volledig akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

 

Woorden of formuleringen die beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:
"Abonnee" verwijst naar een gebruiker van een of meer Diensten die op geldige wijze een Abonnement voor een of meer Diensten heeft gekocht.

 

"Abonnement" verwijst naar een betaald pakket dat gedurende een beperkte tijd toegang geeft tot betaalde Diensten, die worden gespecificeerd in het abonnement dat door een Lid is aangeschaft.

 

"Account" verwijst naar de strikt persoonlijke interface die toegankelijk is voor Leden of Abonnees en waar zij zich kunnen aanmelden bij de Websites om te kunnen genieten van de Diensten waarvoor zij zich hebben geregistreerd of waarop zij zich hebben geabonneerd, waar zij hun profiel kunnen aanvullen of wijzigen en, indien nodig, hun Abonnement kunnen vernieuwen of wijzigen.

 

"Datingsites" verwijst naar de Websites die toegankelijk zijn voor alle Leden en Abonnees.

 

Deelnemer" verwijst naar een Lid, Abonnee of Gast die geregistreerd is om deel te nemen aan een Event of Activiteit.

 

"Diensten" verwijst naar alle diensten, betaald of gratis, toegankelijk voor Leden en Abonnees van Lexa op de Websites van de Meetic Group.

 

"Event" of "Activiteit" verwijzen beide naar, afhankelijk van de Website die de Dienst levert, elk gratis of betaald Event waarop Leden en Abonnees en - indien van toepassing - hun Gasten elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.

 

"Eventenpagina" verwijst naar een pagina op de Websites die gewijd is aan een specifiek Event of Activiteit, waar een beschrijving van het Event of de Activiteit te vinden is en waarvoor geïnteresseerden zich kunnen registreren.

 

"Gast" verwijst naar elke gebruiker die, zonder een Lid of Abonnee te zijn, mag deelnemen aan Events of Activiteiten op uitnodiging van een Lid of Abonnee.

 

"Gespecialiseerde Sites" verwijst naar Websites die aan specifieke categorieën van Leden of Abonnees zijn gewijd.

 

"Meetic Group" staat voor de bedrijven die worden gecontroleerd door Match.com Europe Limited.

"Lid" verwijst naar een gebruiker die toegang heeft tot een van de Diensten na gratis registratie op de Websites.

 

 

 

 

"Website" verwijst naar elke Lexa-website, namelijk de www.lexa.nl, de Datingsitesen Gespecialiseerde Sites, evenals de mobiele Lexa-toepassingen via welke de Diensten, waaronder een Evenementenpagina, worden aangeboden.

 

Artikel 2 - Evenementregistratie

 

2.1 Voorwaarden voor registratie

 

Alleen personen ouder dan 18 jaar, Leden of Abonnees van de relevante Diensten, kunnen zich registreren voor gratis of betaalde Evenementen.

 

Elk Lid of elke Abonnee die zich wenst te registreren voor een Evenement moet zich eerst met zijn/haar e-mailadres en vertrouwelijk wachtwoord aanmelden op de Website met de Evenementenpagina.

Behalve in het geval van een misstand die uitsluitend te wijten is aan Lexa of een technisch defect van de Diensten, is het Lid of de Abonnee verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar vertrouwelijke gebruikersnaam en wachtwoord of andere identificatiemiddelen door derden, of acties of verklaringen die via de persoonlijke account van het Lid zijn gedaan, al dan niet frauduleus, en dient hij/zij Lexa schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims in dit verband. Lexa is bovendien niet verplicht en beschikt niet over de technische middelen om de identiteit te controleren van personen die zich registreren voor zijn Diensten. Als het Lid of de Abonnee reden heeft om te geloven dat een persoon zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord of account gebruikt, moet dat Lid Lexa onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen via de contactgegevens in artikel 14 hieronder.

 

2.2 Hoe te registreren

 

Om zich te registreren voor een Evenement, gratis of betaald, moet het Lid of de Abonnee:

 

Lexa bevestigt de registratie en/of aankoop door een bevestigingsmail te sturen, waarmee het contract tussen Lexa en de Deelnemer wordt afgesloten.

 

Alvorens de registratie voor het gekozen Evenement te bevestigen, moet het Lid of de Abonnee ervoor zorgen dat alle weergegeven informatie dezelfde is als de informatie die hij/zij heeft verstrekt, aangezien dit na deze stap niet meer kan worden gewijzigd.

 

2.3 Gasten uitnodigen

 

Elk Lid of elke Abonnee mag maximaal drie Gasten uitnodigen voor het Evenement waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld.

 

Enkel het Lid of de Abonnee sluit een overeenkomst met Lexa. Hij/zij betaalt voor deelname van de Gasten die hij/zij heeft uitgenodigd voor het Evenement, in overeenstemming met de voorwaarden en de prijs die van toepassing zijn op het betreffende Evenement.

 

Wanneer een Lid of een Abonnee de contactgegevens van de Gast verstrekt aan Lexa, inclusief zijn/haar achternaam, voornaam en e-mailadres, verbindt hij/zij zich ertoe om vooraf de uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde te hebben verkregen om deze gegevens te laten verwerken door Lexa in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in artikel 12 hieronder, en biedt hij/zij deze gegevens aan onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid.

 

De gegevens van de Gast worden alleen gebruikt om hem/haar een e-mail te sturen met informatie over het Evenement en de toepasselijke voorwaarden namens het Lid of de Abonnee die zijn contactgegevens heeft verstrekt aan Lexa.

 

2.4 Minimumaantal Deelnemers

 

Een Evenement kan onderworpen zijn aan een minimum- of maximumaantal Deelnemers, in overeenstemming met de verstrekte informatie - indien van toepassing - op de relevante Evenementenpagina van de Websites.

Als het minimumaantal Deelnemers voor een bepaald Evenement niet wordt bereikt, behoudt Lexa zich het recht voor om het Evenement te annuleren en de Leden en Abonnees te vergoeden in overeenstemming met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3 - Prijs en betaling

Behalve indien de prijzen in de lokale valuta worden weergegeven op de Evenementenpagina, worden de tarieven van betaalde Evenementen weergegeven in Euros (€) en inclusief alle belastingen.

Het Lid of de Abonnee kan de prijs van het Evenement voor zichzelf of zijn/haar Gasten betalen:

 

Artikel 4 - Geen herroepingsrecht

 

In overeenstemming met artikel L221-28 van de Franse consumentenwet dat van kracht is in het Verenigd Koninkrijk, wordt de Deelnemer op de hoogte gebracht dat de Evenementen niet onderhevig zijn aan het herroepingsrecht.

Bijgevolg erkent het Lid of de Abonnee dat elke registratie voor een Evenement via de Website definitief is en niet kan worden vergoed door Lexa, behalve in overeenstemming met artikel 5 van de algemene voorwaarden.

Als de Deelnemer niet aanwezig is of niet in staat is om aan het Evenement deel te nemen op de tijd of plaats die in zijn/haar contract wordt vermeld, zal er geen terugbetaling plaatsvinden, ook niet aan de Abonnee of het Lid dat, in voorkomend geval, heeft betaald voor de deelname van een of meer Gasten.

 

Artikel 5 - Wijziging of annulering van een Evenement door Lexa

 

5.1 Wijziging van een Evenement

Als Lexa voor het begin van een Evenement wordt gedwongen het Evenement (datum, tijd, plaats) uit te stellen of te wijzigen, zal Lexa de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte stellen.

De Deelnemer moet Lexa op alle mogelijke wijzen op de hoogte brengen over zijn/haar beslissing met betrekking tot de wijziging en dit ten minste achtenveertig (48) uur voor de nieuwe Evenementdatum die is opgegeven door Lexa. Als binnen deze termijn geen antwoord wordt ontvangen, kan de Deelnemer niet langer een terugbetaling voor het Evenement vragen waarvoor hij/zij zich aanvankelijk had geregistreerd.

Indien de Deelnemer de wijziging van het Evenement weigert, kan de Deelnemer de overeenkomst op eender welke wijze en ten laatste achtenveertig (48) uur voor de nieuwe Evenementdatum beëindigen. Hij/zij ontvangt de volledige terugbetaling van de betaalde bedragen zonder extra kosten, indien van toepassing, binnen dertig (30) dagen.

 

5.2 Annulering van een evenement

Als Lexa gedwongen wordt om een Evenement te annuleren, zal het de Deelnemer hiervan op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen en, indien van toepassing, het volledige door de Deelnemer betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

 

 

Artikel 6 - Voorwaarden voor toegang tot en deelname aan Evenementen

 

6.1 Toegangsvoorwaarden

 

Eenmaal geregistreerd voor een Evenement krijgt het Lid of de Abonnee en elke Gast strikt persoonlijke toegang tot het Evenement, op voorwaarde dat aan alle registratievoorwaarden is voldaan en, indien van toepassing, is betaald voor het betreffende Evenement.

 

Er wordt vastgesteld dat de toegang tot een Evenement kan worden geweigerd aan Leden, Abonnees of Gasten die niet voor dit Evenement zijn geregistreerd of aan diegenen die niet aan de registratie- of betalingsvoorwaarden hebben voldaan voorafgaand aan het begin van het betreffende Evenement of vóór de opgegeven deadline voor een geldige registratie. Ook diegenen wiens gedrag niet gepast is met betrekking tot de voorwaarden van de organisatie van het Evenement, of in strijd is met de openbare orde, fatsoen, gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden of het gewenste gedrag voor het betreffende Evenement, of een risico vormt voor het fatsoen of de veiligheid van een derde, kan de toegang worden geweigerd.

 

Bovendien zijn bepaalde locaties of Evenementen mogelijks ontoegankelijk voor personen met een handicap of met beperkte mobiliteit. Lexa kan geen maatregelen nemen om de bijzondere hulp te bieden die voor deze personen is vereist. Als een begeleider vereist is, dan moet de Deelnemer ervoor zorgen dat de persoon die hem/haar vergezelt, ook als Deelnemer wordt geregistreerd voor het Evenement.

 

Ten slotte wordt nogmaals benadrukt dat wanneer een Gast deelneemt aan een Evenement hij/zij geacht wordt de algemene voorwaarden die hem/haar per e-mail zijn toegezonden op het adres dat is verstrekt door het Lid of de Abonnee die hem/haar heeft uitgenodigd voor het betreffende Evenement, volledig te hebben aanvaard.

 

6.2 Sportevenement

 

Alvorens zich in te schrijven voor een sportevenement, moeten de Deelnemers ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk kunnen deelnemen en moeten ze alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen die worden opgelegd door hun gezondheidstoestand, om te voorkomen dat aansprakelijkheid ontstaat voor Lexa in geval van een incident of een ongeval dat te wijten is aan een gebrek aan waakzaamheid van hun kant of aan hun deelname aan een Evenement dat niet geschikt is voor hun gezondheidstoestand.

 

In sommige gevallen kan Lexa of zijn onderaannemer eisen dat een verklaring van afstand van aansprakelijkheid wordt ondertekend om te verzekeren dat de gezondheidstoestand van de Deelnemer geschikt is voor het Evenement.

 

Als de Deelnemer om medische redenen niet in staat is om aan het Evenement deel te nemen, zal Lexa de Deelnemer geen terugbetaling verstrekken.

 

 

Artikel 7 - Gedragscode

 

We hopen dat elk Evenement voor iedereen een leuke ervaring is. Bijgevolg stemmen alle Leden, Abonnees en, indien van toepassing, hun Gasten ermee in onze gedragscode te volgen:

Bij het organiseren van de Diensten hebben we ons best gedaan om de veiligheid van de Deelnemers te waarborgen. De Leden, Abonnees en hun Gasten blijven volledig verantwoordelijk voor het naleven van onze gedragscode en de gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen die gelden op de locatie waar het Evenement wordt georganiseerd. Lexa kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die Leden, Abonnees of Gasten lijden als gevolg van de acties, het verzuim of gedrag van andere Deelnemers of andere leden van het publiek die zich voordoen vóór, tijdens of na het Evenement, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - een incident of een ongeval als gevolg van het niet naleven van de gedragscode en/of de gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen op de locatie door een van de Deelnemers of andere leden van het publiek, of door een gebrek aan waakzaamheid of nalatigheid van een van de Deelnemers.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting van een Deelnemer

 

De Deelnemers begrijpen dat elk gedrag tijdens een Evenement dat in strijd is met de gedragscode in artikel 7 hierboven, kan leiden tot een waarschuwing en/of de uitsluiting van de Deelnemer van een Evenement, uitsluitend naar het oordeel van Lexa of, indien van toepassing, zijn onderaannemer, en in het bijzonder in geval van overmatig drankgebruik, risico voor de fysieke of mentale veiligheid van de Deelnemer of van derden en intimidatie.

Indien een Deelnemer wordt uitgesloten tijdens een Evenement, kan hij/zij geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

Indien een ​​Deelnemer een waarschuwing krijgt of wordt uitgesloten van een Evenement, kan dit ook grond zijn voor een verbod om zich later te registreren voor een ander Evenement georganiseerd door Lexa of zijn partners.

Tot slot behoudt Lexa zich het recht voor om, indien nodig, de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen als het gedrag van een Deelnemer de openbare veiligheid of orde in het gedrang brengt.

 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 

Lexa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen door overmacht of voor enige schade, van welke aard dan ook, die optreedt tijdens een Evenement en die toe te rekenen is aan een Deelnemer of een derde partij op het Evenement.

 

 

Artikel 10 - Reizen aangekondigd in de Evenementensectie

 

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de reisdiensten die worden aangekondigd in de Evenementensectie.

 

Deze diensten worden onderworpen aan een overeenkomst die rechtstreeks wordt gesloten tussen een Lid of Abonnee en de reisorganisator. Raadpleeg de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende dienstverlener.

 

 

Artikel 11 - Klachten

 

De Deelnemer dient zo snel mogelijk en op welke manier dan ook - op voorwaarde dat een ontvangstbevestiging kan worden afgeleverd - ten minste dertig (30) dagen na de datum van het Evenement contact op te nemen met Lexa voor klachten, aan de hand van de contactgegevens in artikel 14 hieronder.

 

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

 

De informatie die Deelnemers meedelen tijdens hun registratie en hun deelname aan een Evenement, stelt Lexa en, in voorkomend geval, hun partners in staat om Evenementen aan te bieden en te beheren.

De persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Lexa dat beschikbaar is op de Website waar de Diensten worden aangekocht.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht - Geschillen

 

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de wetten van Frans, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het land waar het Lid of de Abonnee woonachtig is.

In geval van een geschil, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zullen de bevoegde autoriteiten de rechtbanken zijn van de woonplaats van de consument in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

 

Artikel 14. - Wie zijn we?

De Diensten geleverd door Lexa aan de Leden en Abonnees op grond van onderhavige algemene voorwaarden, worden aangeboden door Meetic SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een aandelenvermogen van 2.371.142,80 euro, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Parijs (Frankrijk) onder nummer 439 780 339, en is gevestigd op het volgende adres: CS 10002 - 75320 PARIJS Cedex 09, Frankrijk. Meetic wordt vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur en Directeur voor de publicatie van de Sites. (tel: 020-5203880 (Beperkt bereikbaar op maandag en donderdag van 10:00 t/m 12:00); events@lexa.nl ).

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lexa door het contactformulier in te vullen.