Begin jouw succesverhaal op Lexa.nl. Schrijf je gratis in! Ik schrijf me in

Privacy en bescherming van
gegevens van members

Jouw privacy als member van Lexa.nl

Lexa.nl hanteert strikte normen ten aanzien van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens en is onder de nummers 796865 en 802516 aangemeld bij de Franse organisatie voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - www.cnil.fr).

Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's en videobeelden) die members naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een member wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft de member blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door Lexa.nl. De member aanvaardt hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

Ieder member kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of Lexa.nl te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het postadres van Lexa.nl (BP 109, 92106 Boulogne Cedex, France) of door de persoonsgegevens formulieren in te vullen. Ieder member dient daarbij nauwkeurig zijn persoonlijke identificatie te vermelden.

De rechten en garanties van de Lexa.nl members zijn in overeenstemming met onder meer de wet 'informatique et libertés' (de Franse wet inzake persoonsgegevens) nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, waarbij in de Franse wet de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 werd geïntegreerd, met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven binnen de Europese Gemeenschap evenals de wet 'confiance dans l'économie numérique' (wet ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie) nr. 2004-575 van 21 juni 2004 (wijziging bij artikel L. 33-4-1 van de post- en telecommunicatiewet en artikel L. 121-20-5 van het nieuwe wetboek van consumentenrecht) waarbij in het Franse recht de Richtlijn inzake elektronische handel 2000/31/EG van 8 juni 2000 en de Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 inzake bescherming van persoonsgegevens en het privéleven in elektronische communicatie, werden geïntegreerd.

1. Wanneer en waarom verzamelen we informatie over jou?

Members kunnen wanneer zij zich registreren bij de datingservice, een profiel aanmaken en andere profielen bekijken, een enquête beantwoorden, chatten met andere members of een membership aanschaffen om persoonlijke gegevens gevraagd worden. Voor de toegang tot de Diensten zijn bepaalde gegevens vereist.

2. Welk soort informatie wordt gevraagd?

Wanneer Lexa.nl om persoonlijke gegevens vraagt, kan het gaan om je (gebruikers)naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel), bankgegevens, informatie over je uiterlijk, foto's, een stemopname, videobeelden, je persoonlijke overtuiging, religie, interesses en de manier waarop je de datingservice gebruikt.

Lexa.nl maakt bovendien gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de Lexa.nl website gegevens over members worden opgeslagen. Hierdoor kunnen members ongestoord surfen, zonder deze informatie steeds weer op elke pagina te typen. Members, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internet browser aanpassen. Meer informatie hierover vind je in de browserspecifieke aanwijzingen voor het wijzigen van opties in het gedeelte 'Tracering' ('Your Traces') op de website: www.cnil.fr: www.cnil.fr.

3. Wie heeft toegang tot informatie over jou?

De gegevens die over jou worden verzameld, wanneer je je bij Lexa.nl registreert en je op onze Diensten abonneert, worden gebruikt om je overige Lexa.nl-Diensten aan te bieden. Er is alles aan gedaan om onze databases zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot je gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens, anders dan je persoonlijke advertentie en je profiel, die je bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld. Een uitzondering hierop vormen de hieronder vermelde gevallen. Deze worden je van tevoren meegedeeld en daarmee dien je dan in te stemmen of daar maak je geen bezwaar tegen.

Het is mogelijk dat wij je via Lexa.nl e-mails sturen met speciale aanbiedingen van onze partners, na informatie onzerzijds en na jouw expliciete toestemming daartoe tijdens de registratie, tenzij je tijdens de registratie of op enig moment daarna hiertegen bezwaar maakt. Als je onze aanbiedingen of onze partneraanbiedingen liever niet ontvangt, kun je dit tijdens of na de registratie opgeven op de Lexa.nl website onder "Mijn instellingen & Membership". Lexa.nl geeft e-mailadressen niet door aan derden.

Lexa.nl gebruikt soms algemene sociaaldemografische gegevens (geen namen) zodat specifieke partners hun advertenties op Lexa.nl beter kunnen afstemmen (op categorieën zoals leeftijd, geslacht, enzovoort). In dergelijke gevallen worden geen gegevens verstrekt waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

De informatie in je persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel is toegankelijk via de website van Lexa.nl en via e-mail (Lexa.nl nieuwsbrieven) voor andere Lexa.nl members. Door de promotie van jouw advertentie, zoekcriteria en profiel maak je nog meer kans om iemand te ontmoeten.

Als je bij inschrijving expliciet toestemming geeft om Spotlight Member te worden, dan kunnen je profielfoto en andere gegevens van je profiel op Lexa.nl (zoals je gebruikersnaam, leeftijd of regio) mogelijk op onze homepage, in online advertenties en op white label partnersites worden getoond. Als je liever geen Spotlight Member meer bent, kun je dit na de registratie opgeven op de Lexa.nl website onder "Mijn instellingen & Membership".